Udržiavanie charakteristík v modeli používateľa kladením otázok využívajúcich koncepty doménovej ontológie

Tomáš Klempa, Anton Andrejko, Mária Bieliková

V adaptívnych webových aplikáciách je proces personalizácie založený na modeli používateľa, ktorý je tvorený charakteristikami používateľa. Aby bolo prispôsobovanie efektívne, je potrebné, aby model používateľa vždy odrážal reálneho používateľa. Preto je potrebné model používateľa neustále aktualizovať. V príspevku opisujeme metódu explicitného získavania a udržiavania charakteristík v modeli používateľa kladením otázok v prirodzenom jazyku. Kontext otázky závisí na doménovej ontológii, ktorej koncepty sú viazané prostredníctvom internej reprezentácie. Celý proces získavania a udržiavania charakteristík je riadený používateľom definovanými pravidlami. Výsledkom navrhnutej metódy je softvérový prototyp.

PDF: Preprint
BIB:

@inproceedings{klempa2007itat,
 Author = {Klempa, Tom\'{a}\v{s} and Andrejko, Anton and Bielikov\'{a}, M\'{a}ria},
 Title = {Maintenance of User Characteristics in the User Model Based on Generating Questions 
      According to Domain Ontology Concepts (in Slovak)},
 BookTitle = {ITAT 2007: Informa\v{c}n\'{e} technol\'{o}gie -- Aplik\'{a}cie a Te\'{o}ria: 
        Zborn\'{i}k pr\'{i}spevkov prezentovan\'{y}ch na pracovnom semin\'{a}ri ITAT Po\v{l}ana},
 Editor = {Vojt\'{a}\v{s}, Peter},
 Address = {Po\v{l}ana, Slovakia},
 Pages = {3-8},
 Year = {2007}
}
« Back