Sémantické vyhľadávanie v doméne pracovných ponúk

Ján Krausko, Michal Barla, Anton Andrejko

Pravdepodobne najčastejšie využívanou službou na webe je vyhľadávanie informácií. Prevláda fulltextové vyhľadávanie na základe výskytu kľúčových slov v dokumentoch. Avšak výsledky sú často neuspokojivé. Možným riešením čoraz komplikovanejšieho vyhľadávania informácií na webe je sémantické vyhľadávanie. Cieľom príspevku je návrh implementácie sémantického vyhľadávacieho nástroja schopného pracovať s existujúcou ontológiou pracovných ponúk. Bližšie sa zaoberáme dopytovaním ontológie pracovných ponúk pomocou dopytovacieho ontologického jazyka SeRQL v ontologickom úložisku Sesame. V príspevku opisujeme softvérový prototyp sémantického vyhľadávacieho nástroja založeného na rámci Apache Cocoon, predstavíme zaujímavé spojenie tohto rámca a ontologického úložiska Sesame do sémantického vyhľadávacieho nástroja. Zameriame sa tiež na rôzne možnosti reprezentácie výsledkov prostredníctvom Apache Cocoon.

PDF: Preprint
BIB:

@inproceedings{krausko2006itat,
 Author = {Krausko, J\'{a}n and Barla, Michal and Andrejko, Anton},
 Title = {Semantic searching in job offer domain (in Slovak)},
 BookTitle = {ITAT 2006: Information Technologies - Applications and Theory: 
        Workshop on Theory and Practice of Information Technologies},
 Address = {Bystr\'{a} dolina, N\'{i}zke Tatry},
 Pages = {75-80},
 Year = {2006}
}
« Back