Porovnávanie inštancií ontologických konceptov pre potreby personalizácie

Anton Andrejko and Mária Bieliková

Porovnaním a ďalším skúmaním spoločných a odlišných atribútov konceptov, môžeme získať zaujímavé informácie o používateľovi. V príspevku opisujeme prístupy k určeniu podobnosti konceptov s cieľom zohľadniť vo výsledku jedinečnosť používateľa. Podľa definovaných prahových hodnôt rozdeľujeme atribúty konceptov na množinu pozitívnych a negatívnych atribútov. Z týchto atribútov a z explicitného ohodnotenia, napr. záujmu používateľa o koncepty, môžeme usudzovať o charakteristikách používateľa.

PDF: Preprint
BIB:

@inproceedings{andrejko2007wikt,
 Author = {{Andrejko, Anton and Bielikov\'{a}, M\'{a}ria}},
 Title = {Estimating similarity of the ontological concepts instances 
      for personalization purposes (in Slovak)},
 BookTitle = {WIKT 2007 Proceedings: 2nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies},
 Editor = {Babi\v{c}, F. and Parali\v{c}, J.},
 Address = {Technick\'{a} univerzita, Ko\v{s}ice},
 Pages = {46-49},
 Year = {2007}
}
« Back