Softvérové nástroje pre získavanie charakteristík používateľa

Anton Andrejko, Michal Barla, Mária Bieliková, Michal Tvarožek

Prispôsobovanie sa charakteristikám používateľov sa stáva významnou vlastnosťou súčasných webových informačných systémov. Bez prispôsobovania prezentácie môže byť veľmi ťažké a dokonca často nemožné používať tieto systémy na efektívnu prácu s informáciami. Na prispôsobovanie je potrebné poznať charakteristiky jednotlivých používateľov. V príspevku opisujeme získavanie charakteristík používateľa pomocou spolupracujúcich softvérových nástrojov, kde každý nástroj vykonáva špecifickú časť tohto procesu. Charakteristiky získavame na základe monitorovania správania sa používateľa, čo minimalizuje mieru potrebného zapojenia používateľa do procesu tvorby modelu používateľa. Opisujeme štyri nástroje s dôrazom na ich vzájomné prepojenia, ktoré vedú k získavaniu charakteristík používateľa.

PDF: Preprint
BIB:

@inproceedings{andrejko2006datakon,
  Author = {Andrejko, Anton and Barla, Michal and Bielikov\'{a}, M\'{a}ria and Tvaro\v{z}ek, Michal},
  Title = {Software tools for acquisition of user characteristics (in Slovak)},
  BookTitle = {Datakon 2006, Proceedings of the Annual Database Conference},
  Editor = {Vojt\'{a}\v{s}, Peter and Skopal, T.},
  Address = {Brno, Czech Republic},
  Pages = {139-148},
  Year = {2006}
}
« Back